Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk
Vedtægter

Printbar fil [PDF]

Navn, hjemsted og formål:

§ 1: Foreningens navn er Askø Strandvig.

§ 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

§ 3: Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til den i § 4 nævnte udstykning, bl.a. jfr. den pr. 11. marts 1967 på samtlige grunde tinglyste deklaration.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen:

§ 4: Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde udstykket fra ejendommen matr.nr. 13 b, 14 b, 33 og en del af 13 a, Askø by og sogn.

Medlem af foreningen er pågældende grunds skødehaver, der dog ved skriftlig meddelelse til foreningen, kan lade sin ægtefælle indtræde som i stedet for sig selv. Er der for en grund mere end en skødehaver, skal en enkelt af disse indtræde som medlem efter skriftlig erklæring over for foreningen.

§ 5: Ved ”grund” forstås i disse vedtægter enhver selvstændig matrikuleret parcel i udstykningen Askø Strandvig.

Når et medlem overdrager sin grund, eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra afståelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen. Den tidligere ejer vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til bestyrelsen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl samt grundens nummer og matrikelnummer.

§ 6: Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, dvs. i forhold til antal ejede grunde. Dette gælder også for tab som foreningen måtte have på de enkelte medlemmer.

Medlemmerne har ingen byggepligt.

Der kan ikke ved vedtægtsændringer ændres i denne paragrafs bestemmelser.

§ 7: Hvert medlem betaler for hver grund han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og andre udgifter.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet forfalder til betaling pr. 1. januar. Sidste rettidig indbetalingsdag er 1. Februar.

Opkrævning skal udsendes til medlemmerne mindst 5 uger før sidste rettidig indbetalingsdag.

Indbetaling af kontingent skal ske til foreningens bankkonto eller et andet af bestyrelsen angivet sted.

Ved betaling af kontingent efter sidste rettidig indbetalingsdag pålignes et af generalforsamlingen fastsat gebyr.

Undlades betaling udover 1. marts, pålignes endvidere renter af kontingentet, beregnet fra forfaldsdagen. Renten fastsættes af generalforsamlingen sammen med årets kontingent.

Bestyrelsen er berettiget til først at opkræve gebyr og renter med næstfølgende kontingentopkrævning, dog uden renter fra betaling af det skyldige kontingent, ligesom bestyrelsen er berettiget til, eventuelt at indmelde foreningen i RKI.

Er et medlem mere end en måned i restance til foreningen, kan restancen inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om, inden otte dage, at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen påhviler vedkommende restant.

Er restancer ikke betalt til foreningen senest en måned før en generalforsamling, fortabes stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen.

§ 8: Grundejerforeningen driver vandværket ”Askø Strandvig vandværk” efter de for dette vandværk af generalforsamlingen fastsatte vedtægter.

Forslag, regnskab og budget m. v. for vandværket behandles af foreningens generalforsamling på tilsvarende måde som foreningens øvrige forslag, regnskaber og budgetter m. v. jfr. nærværende vedtægter.

Vandforbrugere, der ikke er medlem af grundejerforeningen, har møderet til generalforsamlingen og har i sager af enhver art vedrørende vandværket og/eller ledningsnettet m.v. tale– og stemmeret på samme som foreningens medlemmer, under forudsætning af at skyldige vand afgifter m. v. er betalt senest én måned før generalforsamlingen

Generalforsamlingen:

§ 9: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10: Ordinær generalforsamling afholdes sidste fredag i oktober måned i Lolland kommune.

Generalforsamlingen forkyndes senest 1. september ved opslag på foreningens opslagstavle på Askø.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder derefter, med mindst 14 dages varsel, generalforsamlingen.

Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem under den i medlemsfortegnelsen anførte adresse.

Vandforbrugere, der ikke er medlem af grundejerforeningen, ind kaldes efter de samme regler som gælder for medlemmer af grundejerforeningen.

Sammen med indkaldelsen udsendes dagsordenen med eventuelle bilag.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3a. Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.

3b. Aflæggelse af vandværkets regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.

4. Behandling af rettidigt indsendte forslag.

5a. Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5b. Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse af vandafgifter.

5c. Fastsættelse af gebyr ved manglende selvaflæsning af vand, for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse af % sats for rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 1 md.

6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6b. valg af suppleanter for bestyrelsen.

7a. Valg af bilagskontrollant.

7b. Valg af suppleant for bilagskontrollant.

8 Eventuelt

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

§ 11: Ekstraordinær generalforsamling afholdes på Lolland-Falster så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen har indgivet skriftlig motiveret forslag til dagsorden herfor.

Når en sådan anmodning er modtaget af bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem om tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er repræsenterede, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 12: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Hvert medlem har, uanset hvor mange grunde han ejer, kun én stemme.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Dog må intet medlem afgive mere end i alt 2 stemmer.

Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, med mindre der begæres skriftlig afstemning.

Beslutninger træffes ved simpel stemme flerhed jfr. dog § 13.

Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.

§ 13: Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, jfr. dog § 6, bevilling af midler udover det til foreningens drift nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlem mernes side, optagelse af lån samt ophævelse af foreningen, kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, eller at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, på to efter hinanden følgende, med mindst 2 og højest 6 ugers mellemrum, afholdte generalforsamlinger, stemmer herfor.

Efter indstilling fra bestyrelsen, og med generalforsamlingens tilslutning, kan afholdelse af den anden generalforsamling erstattes af en urafstemning, udskrevet senest 2 måneder efter generalforsamlingen.

§ 14: Ved beslutninger som nævnt i § 13 kan holdes urafstemning.

Urafstemningen foregår ved udsendelse af en stemmeseddel, bilagt fyldestgørende orientering om den sag, der skal afgøres, til hvert enkelt medlem. Udsendelse kan fx ske med ”Askø Nyt”. Returnering af stemmesedlen, til de af generalforsamlingen valgte stemmetællere, påhviler det enkelte medlem.

Bestyrelsen:

§ 15: Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.

I ulige år vælges formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år kassereren og 1 bestyrelsesmedlem.

På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide supplerer bestyrelsen sig med en af disse indtil førstkommende generalforsamling.

Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

I tilfælde af formandens fravær indtræder næstformanden som formand indtil førstkommende generalforsamling.

§ 16: Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift, vedligeholdelse og forsikring af fællesarealer, vandværk, kloaksystem m.v.

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 3 gange årligt. Bestyrelsesmøde afholdes i øvrigt, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal være skriftligt og med mindst 8 dages varsel. Såfremt alle bestyrelsesmedlemmer er enige herom, kan indkaldelse ske mundtlig og med kortere varsel.

Over det på møderne passerede udarbejdes referat, der skal godkendes af bestyrelsen senest på det følgende møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

§ 17: Foreningen tegnes over for trediemand af formanden og kasserer i forening eller én af disse og mindst to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Regnskab og revision:

§ 18: Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter for disse.

Afgår en bilagskontrollant i utide indtræder en suppleant i dennes sted indtil førstkommende generalforsamling.

Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

§ 19: Foreningens regnskab føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere anvisning.

Indbetalinger til foreningen indsættes af kassereren i et pengeinstitut foreningens navn.

Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger.

Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 1000,-.

Ordinære driftsudgifter betales af kassereren.

Beløb over kr. 10.000,- samt beløb udenfor den ordinære drift, kræver dog forudgående godkendelse af formanden/næstformanden.

Kasserapport med bilag samt restanceliste, fremlægges på hvert bestyrelsesmøde.

§ 20: Foreningens regnskabsår er 1/7 – 30/6.

Der udarbejdes driftsregnskab og status, der skal forelægges revisoren så betids, at regnskab med revisorpåtegninger kan udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Revisionen skal omfatte en kontrol af

- at regnskabet er opstillet på grundlag af bogføringen,

- at regnskabet er udarbejdet under hensyntagen til bestående værdier, herunder beholdninger og forpligtigelser.

- At samtlige vedtægtsbestemte indtægter fra medlemmerne er indgået. Og at reglerne i § 19 er overholdt.

Foreningens regnskab skal revideres af et anerkendt revisionsfirma.

§ 21: Foreningens protokoller, regnskaber, arkiver m.v. er til en hver tid tilgængelige for foreningens medlemmer.

Særlige bestemmelser og opløsning:

§ 22: Opstår der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig, efter bedste overbevisning og evne, herunder overvejelse af eventuel indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, at afgøre og løse disse. Sådanne spørgsmål skal fremlægges for førstkommende generalforsamling.

§ 23: Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller kommunale vedtægter omhandlende de i § 4 nævnte grunde.

§ 24: Foreningens opløsning kan kun ske under iagttagelse af de i § 13 og § 23 fastsatte regler.

Således vedtaget på foreningens generalforsamlinger den 27. november 1984 og 5. marts 1985, 27. november 1990 og 3. januar 1991 samt 27. oktober 1995 og 6. december 1995.

Godkendt af Maribo kommune den 19. juni 1996

Godkendt af Storstrøms Amt den 5. september 1996.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling samt efterfølgende urafstemning i 1999 og 2001.

Således vedtaget på generalforsamlingen 2010 ( ændring af Storstrøms Amt og Maribo kommune. )

Side opdateret 12.01.2014 -  til forsiden