Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Vedtægter

Vedtægter Askø Strandvig Vandværk, den 6. maj 2023

§ 1: Vandværkets navn er Askø Strandvig Vandværk.
Vandværket ejes af grundejerforeningen Askø Strandvig.

§ 2: Det er vandværkets formål at levere vand til grundejerforeningens medlemmer samt andre interesserede på Askø, jfr. § 3.

§ 3: For vandværkets drift gælder de i landvæsenskommissionen for Maribo amtsrådskreds kendelse af 2. August 1967 i sag L.S 8/1967 angående vandindvindingsret for sommerhusområdet Askø Strand vig indeholdte bestemmelser.

§ 4:Vandafgifter samt takster, gebyr m.m. fastsættes af bestyrelsen på baggrund af udarbejdet budget, og takstbladet godkendes af Lolland Kommune.
Selvaflæsningskort udsendes primo september, og skal være vandværket i hænde senest den 1. december.
Ved manglende selvaflæsning vil der blive foretaget et skøn over årets forbrug, og sammen med årsopgørelsen vil der blive opkrævet et gebyr herfor. Sidste rettidig indbetaling er 1.februar.
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag pålægges et gebyr.
Ved betalingsudeblivelse ud over en måned vil der blive udsendt et lukkevarsel, og hvis dette ikke medfører at regningen er betalt senest 10 dage herefter, er bestyrelsen berettiget til at lukke for vandtilførslen. Hvis der lukkes for vandet, opkræves der et gebyr for genåbning. 
Ved udlejning af huset er det udlejer som hæfter for betaling af års opgørelsen samt for misligholdelse af vandværkets ejendele.

§5: Hovedanlægget med pumpestation og pumper, samt alle ledninger, vandmålere og stophaner fra pumpestation og til den enkelte forbruger tilhører vandværket og vedligeholdes af dette.
På ubebyggede grunde kan ejeren vælge at lade vandhanen være plomberet eller installere en målerbrønd.
På bebyggede grunde skal ejer lade opsætte en målerbrønd samme sted som stophanen er placeret.
I særlige tilfælde, f.eks. gener med meget overfladevand, der ikke kan bortledes via hoveddræn, kan der søges om dispensation for målerbrøndens placering.
Vandmåler opsættes og betales af vandværket.
Stikledninger på egen parcel fra stophane/målerbrønd vedligeholdes af den enkelte forbruger.
Tilslutning til ledningsnettet må kun ske efter tilladelse fra vandværket, og skal foretages af en autoriseret gas- og vandmester.

§ 6: Vandforbrugerne er pligtige at holde deres vandinstallationer i or den, således at vandspild og lignende undgås, ligesom ingen må gø re sig skyldig i unødigt vandforbrug. I tiden 1/11 til 1/4 skal tilsluttede fritidshusejere lukke stophanen når parcellen forlades efter ferie-, weekend– eller dagophold.

§ 7: Skader på vandværket og/eller dets ledningsnet, der kan føres tilbage til misligholdelse af de i § 5 og § 6 givne regler, skal erstattes af vedkommende vandforbruger. Den, som trods et af bestyrelsen nedlagt forbud benytter vand til havevanding eller lignende, eller som lader ikke tilsluttede personer forsyne sig med vand fra værkets ledninger, idømmes efter bestyrelsens skøn bøder. Ved gentagelsesforseelser fordobles bøden. I gentagelsestilfælde er bestyrelsen berettiget til at lukke for tilførslen til vedkommende forbruger, mens dennes forpligtigelser over for vandværket ikke derved ændres. 

§ 8: Generalforsamlingen i grundejerforeningen Askø Strandvig er Værkets øverste myndighed. Værkets anliggender, herunder takster for tilslutning og vandafgifter, optages som selvstændige punkter på dagsordenen. Grundejerforeningens bestyrelse varetager vandværkets daglige drift.

§ 9: Grundejerforeningen fører særskilt regnskab, omfattende driftsregnskab og status, for vandværket. Vandværkets regnskabsår er grundejerforeningens regnskabsår. Vandværkets midler anbringes til forrentning i et pengeinstitut. Regnskabet revideres af grundejerforeningens revisorer .

§ 10: Vandforbrugere, der ikke er medlemmer af grundejerforeningen, har i sager angående vandværket og vandforsyningen stemmeret på foreningens årlige generalforsamling efter de i foreningens love indeholdte regler. Sådanne vandforbrugere kan endvidere indsende forslag til behandling på generalforsamlingen på lige fod med foreningens medlemmer, for så vidt forslagene har relation til vandværket.

Grundejerforeningens love udleveres på forlangende til vandforbrugerne.

§ 11: Vandværkets regulativ kan efter behov ændres af bestyrelsen, men skal dog altid følge Lolland Kommunes vandværksregulativ.

Eventuelle ændringer skal fremlægges for førstkommende ordinære generalforsamling.

Således vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling 1972, 1989 og 1995.
Således vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling samt efterfølgende urafstemning i 1999 og 2001.
Således vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling 2023.


Udskriv Askø Strandvig Vandværks vedtægter i printvenlig folderformat 

Side opdateret 10.06.2024 -  til forsiden